Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike

Email za službenike i mesne kacelarije

Građevinska dozvola
OBRAZAC ZAHTEVA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

OBRAZAC ZAHTEVA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Slobodno vreme
Continental turs Kula
KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Dvadeseta sednica lokalnog parlamenta u Malom Crniću, održana 3. februara, sadržala je određena kadrovska rešenja i na momente sam tok je bio poprilično buran. U prvom delu sednice usvojen je izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „14. oktobar“ za 2013/2014. godinu i godišnji plan rada ove ustanove za 2014/2015. godinu, kao i izmene i dopune programa poslovanja Direkcije za izgradnju opštine za tekuću godinu. Imajući u vidu da plan poslovanja Direkcije koji je usvojen krajem prošle godine nije potpuno precizan, trebalo ga je dopuniti sa sasvim preciznim lokacijama u oblasti izgradnje puteva, a takođe i omogućiti građanima da participiraju u svojim naseljima.


Sa 19 glasova za, odbornici su usvojili odluku o osnivanju interne revizije u opštini Malo Crniće. Interna revizija je organizaciono nezavisna od delatnosti koju revidira, nije deo nijednog poslovnog procesa, odnosno organizacionog dela korisnika budžetskih sredstava opštine, a u svom radu neposredno je odgovorna predsedniku. Funkcionalna nezavisnost interne revizije se obezbeđuje samostalnim odlučivanjem o području revizije na osnovu procene rizika, načinu obavljanja revizije i izveštavanju o obavljenoj reviziji. Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta primenjivaće se od 1. marta i omogućiće da se brže i lakše izdaju odobrenja za izgradnju objekata, a samim tim da i doprinosi za uređenje građevinskog zemljišta budu utvrđeni u skladu sa koeficijentom opremljenosti i zonama. Inače, ovom odlukom propisuje se postupak obračuna i naplate doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, zone i vrste namena objekata, iznosi koeficijenata zone i namene, kriterijumi, iznos i postupak umanjivanja doprinosa, posebna umanjenja za nedostajuću infrastrukturu i uslovi i način obračuna umanjenja za troškove infrastrukturnog opremanja sredstvima investitora, kao i druga pitanja od značaja za obračun i naplatu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

Preraspodela vetrogeneratora

Odbornici su dali zeleno svetlo na izmene i dopune odluke o izradi plana detaljne regulacije za kompleks „Vetropark Malo Crniće“ u katastarskim opštinama Salakovac, Veliko Crniće, Malo Crniće, Šapine i Boževac. )ve izmene se vrše po zahtevu inestitora projekta „Iel Oie Balkan Rewawable Energy“, a na osnovu naaza Zavoda za zaštitu prirode Republike Srbije. Naime, Zavod je posle praćenja stanja na terenu u periodu od godinu dana, konstatovao da se u predviđenom rasporedu vetrogeneratora nalazi stanište i koridor leta autohtone vrste slepih miševa i da se zbog istih mora izvršiti preraspodela vetrogeneratora. Samim tim dolazi se i do promene katastarskih opština i samih katastarskih parcela, a u okviru ukupne površine od oko 500 hektara.
Za nove članove Štaba za vanredne situacije izabrani su Tatijana Svetozarević i Ivan Mihajlović, a za člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Danijela Vučetić.

Buran tok sednice

Najveću raspravu izazvala je odluka o razrešenju dužnosti direktora Direkcije za izgradnju Tomislava Stojićevića i ostavka Nadzornog odbora Direkcije. Za novog vršioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća imenovan je Zoran Cvejić iz Malog Crnića.
Smenjenom direktoru je zamereno da nije sproveo tri tendera, ali i da je bio u sudskom sporu sa kolektivom u kome je bio rukovodilac. Zamereno mu je i da je, kako je rečeno, namerno zanemario izgradnju infrastrukture u tri mesne zajednice. Rečeno je i da nije u redu da bude na čelu kolektiva sa kojim je više od deset godina vodio sudski spor, koji je nedavno i dobio, a da o tome nije obavestio opštinsko rukovodstvo. Stojićević je izjavio da je tužbu protiv Direkcije podneo pre desetak godina, kada je dobio otkaz i da to nema veze sa njegovim kasnijim postavljenjem na mesto direktora.
Predsednik opštine Malo Crniće Dragan Mitić smatra da ne postoji sukob sa koalicionim partnerom, da SPS ne stoji iza Tomislava Stojićevića, već osuđuje ovakav gest i da su odnosi u vladajućoj koaliciji sada još čvršći.
-Način na koji je došlo do predloga razrešenja direktora Direkcije svakako da je izazvao pažnju i zbog toga sednica je išla u tom pravcu. U daljem toku sednice je imenovan vršilac dužnosti direktora iz redova zaposlenih i to je bio i cilj, da se obezbedi kontinuitet u vršenju poslova ovog javnog preduzeća koje je veoma značajno za opštinu Malo Crniće, imajući u vidu investicije i sve aktivnosti koje se odvijaju preko njega. Izbor novog rukovodioca omogućiće donošenje onih akata koji su neizostavno mnogo važni za budući period, za sve planirane aktivnosti koje su sadržane u usvojenom planu poslovanja i njegovoj dopuni. Tok sednice jeste bio na momente buran, ali što se glasanja tiče videlo se da oko onih stvari koje su od interesa za područje opštine postoji jedinstvo i smatram da vršenje vlasti treba da bude pre svega odgovorno i da pojedinci koji ne postupaju u tom smislu neće imati podršku. Svaki pojedinac koji se nađe u sistemu vlasti na odgovornom mestu mora da ima u vidu da zakonit rad je na prvom mestu, a takođe vreme je da istaknemo da ponekada i moralna pitanja jesu određene granice i moramo voditi računa i o aspektu morala i onoga šgo moramo preduzeti u tim okvirima. Za pohvalu je čin ostavke predsednika Nadzornog odbora Direkcije za izgradnju Aleksandra Ilića i člana Stevice Spajića i to je putokaz odgovornosti, jer postoje momenti kada je i taj moralni aspekt jako važan i kada neko smatra da zbog nedovoljne pažnje nije vršio svoju funkciju kako treba. Naravno da izražavam žaljenje zbog celog ovog razvoja događaja, zbog gubitka vremena koje smo imali upravo rešavajući probleme u Direkciji za izgradnju, kao i zbog podnetih ostavki članova Nadzornog odbora. Nadam se da će se ovaj period uspešno prebroditi i da će Direkcija pravovremeno usvojiti svoja akta i na taj način omogućiti planirani razvoj opštine Malo Crniće, kazao je Mitić.
Odgovarajući na pitanje novinara o ugroženosti vladajuće koalicije zbog novonastale situacije, predsednik opštine je naglasio da je ubeđen da će trenutna situacija učvrstiti odnose među partnerima, koji su do sada bili jako dobri.
-I neprijatne teme moraju se naći na dnevnom redu, one su ispit za sve nas i u takvim situacijama moramo pokazati odgovornost, pokloniti veru zakonitom radu i to su okviri u kojima planiramo da se krećemo, zaključio je Dragan Mitić.
Predsednica Skupštine opštine Malo Crniće Goranka Stević je takođe istakla da je na sednici najviše pažnje privukla tačka dnevnog reda koja se ticala razrešenja direktora Direkcije za izgradnju. Ona je mišljenja da bi ovo moglo da uzdrma odnose u koaliciji i da naruši dosadašnju dobru saradnju, ali da će se o svemu još dobro razmisliti i razgovarati unutar stranke, ali i sa koalicionim partnerima.
U postupku ostvarivanja neposrednog nadzora nad radom direktora Direkcije, Nadzorni odbor je došao do nepobitnih saznanja da je u postupku ostvarivanja svoje direktorske dužnosti od strane Tomislava Stojićevića došlo do odstupanja u ponašanju i pridržavanju na zakonitom sprovođenju programom utvrđenih zadataka, čime se narušio ugled Direkcije za izgradnju, a što je stvoreno propuštanjem valjanog vršenja dužnosti direktora, čime je naneta materijalna šteta ovom preduzeću oličena u smislu neopravdanog odliva novčanih sredstava po presudi Opštinskog suda u Požarevcu. Takođe, Nadzorni odbor je konstatovao da je direktor u postupku izvršavanja programskih zadataka vezanih za investicionu izgradnju putem javnih nabavki iskazao netransparentnost, a što je suprotno propisima kojima se javne nabavke uređuju i sprovode, zašta je nastala osnovana sumnja da je direktor svojim nesavesnim ponašanjem i kršenjem direktorskih dužnosti delovao na štetu javnog preduzeća.
-Prilikom imenovanja Tomislava Stojićevića za direktora, na naše pitanje da li je u sporu sa Direkcijom dobili smo odgovor da je to završeno. Međutim, po sudskom rešenju od 4. septembra 2014. godine, on je krajem prošle godine od Direkcije zatražio isplatu 1,8 miliona dinara na ime dobijenog spora, a najverovatnije po još jednoj tužbi njemu biće isplaćeno dodatnih 500.000 dinara. Budžetski revizor je u svom zapisniku konstatovala da direktor po imenovanju nije zatražio mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije, da li se sa preduzećem kojim rukovodi nalazi u sukobu interesa. Na današnjoj sednici jednoglasno je doneta odluka o razrešenju direktora, pritom vodeći računa da se ne dođe u isti problem, pošto direktor nije hteo da podnese ostavku bez obzira na sve utvrđene činjenice, rekla je Stevićeva.

Comments are closed.

Izaberite pismo
UPOZORENJE
OBAVEŠTAVAJU SE PRAVNA I ODGOVORNA LICA, PREDUZETNICI I FIZIČKA LICA DA SE, NA OSNOVU ČLANA 50. STAV 1. ZAKONA 0 ZAŠTITI OD POŽARA ("SP.GLASNIK RS", BR. 111/2009, 20/2015),

ZABRANJUJE SPALJIVANJE OSTATAKA STRNIH USEVA, SPALJIVANJE SMEĆA NA OTVORENOM PROSTORU I SPALJIVANJE BILJNIH OSTATAKA.

PROTIV LICA KOJA SE NE BUDU PRIDRŽAVALA OVOG UPOZORENJA BIĆE POKRENUT PREKRŠAJNI I KRIVIČNI POSTUPAK.

ZA NAVEDENI PREKRŠAJ PRAVNOG LICA PREDVIĐENA JE NOVČANA KAZNA U IZNOSU OD 300.000 DO 1.000.000 DINARA SHODNO ČLANU 82. STAV 1. TAČKA 24., ZA ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU U IZNOSU OD 10.000 DO 50.000 DINARA SHODNO ČLANU 82. STAV 2., ZA PREDUZETNIKA U IZNOSU OD 150.000 DO 500.000 DINARA SHODNO ČLANU 82. STAV 3., A ZA FIZIČKO LICE U IZNOSU OD 10.000 DINARA SHODNO ČLANU 84. STAV 2. ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA.

LICA KOJA SU NAVEDENIM RADNJAMA IZAZVALA POŽAR DUŽNA SU DA VATROGASNO-SPASILAČKOJ JEDINICI NADOKNADE TROŠKOVE INTERVENCIJE, U SKLADU S POSEBNIM PROPISOM.
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru