Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige  propisana je članom 7. i 7a Zakona o porezima na imovinu. Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige i čiju vrednost u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama je fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.

Osnovicu poreza na imovinu poreskog obveznika koji nepokretnosti u svojim poslovnim knjigama ne iskazuje po metodu fer vrednosti  čini:

1) za neizgrađeno zemljište – vrednost zemljišta;

2) za ostale nepokretnosti – vrednost objekata uvećana za vrednost pripadajućeg zemljišta.

Vrednost zemljišta i vrednost nepokretnosti u ovom slučaju poreski obveznik utvrđuje procenom prema elementima korisne površine i  prosečne cena kvadratnog metra  odgovarajućih nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost

Za vrste nepokretnosti propisane članom 7.stav 4. Zakona o porezima na imovinu oanovica je vrednost nepokretnosti  iskazana u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini, i to za :

 

1) eksploataciona polja i eksploatacione objekte;

2) objekte u kojima su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije koji se koriste za obavljanje delatnosti;

3) objekte za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, osim trgovine i upravljanja;

4) objekte za proizvodnju gasa;

5) objekte za proizvodnju pare, tople vode, hladnog vazduha i leda;

6) objekte za tretman i odlaganje otpada;

7) objekte u kojima se odvijaju procesi neophodni za ponovnu upotrebu materijala;

8) skladišne i stovarišne objekte.

 

Podnošenje poreskih prijava uređeno je članom 34.Zakona o porezima na imovinu. Obveznici koji vode poslovne knjige svake godine do 31.marta podnose poreske prijave sa utvrđenim porezom za tu godinu i to na obrascu PPI-1.

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula