IZMENA ILI PONIŠTAJ PRAVOSNAŽNOG REŠENJA O EKSPROPRIJACIJI UZ SAGLASNOST STRANAKA KAO I NA ZAHTEV RANIJEG SOPSTVENIKA

Raniji sopstvenik ima pravo da od Opštinskog organa uprave nadležnog za imovinsko-pravne poslove traži da mu se vrati eksproprisana nepokretnost ako je prošlo više od 3 godine od dana donošenja pravosnažne odluke o naknadi i ako na objektu radi čije izgradnje je izvršena eksproprijacija nisu izvedeni znatniji radovi.

Postupak je sledeći:

    • predlog za poništaj ili izmenu pravosnažnog rešenja o eksproprijaciji mogu sporazumno podneti raniji sopstvenik i korisnik eksproprijacije kada za to postignu sporazum
    • kada se ne postigne sporazum raniji sopstvenik se može sam obratiti za poništaj ili izmenu rešenja
    • zahtev se podnosi opštinskom organu uprave nadležnom za imovinsko-pravne poslove (kancelarija br. 12)
    • organ donosi rešenje najkasnije u roku od dva meseca
Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula