Nadležnost Odseka lokalne poreske administracije

Odsek lokalne poreske administracije obavlja sledeće poslove:
-utvrđivanje izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave (porez na imovinu fizičkih lica, porez na imovinu pravnih lica, lokalne komunalne takse, naknada za zaštitu i unapređivnje životne sredine)
– kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda;
– vrši redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda i sporednih poreskih davanja;

– podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka

– primenjuje jedinstveni informacioni sistem za lokalne javne prihode;
– vodi poresko knjigovodstvo za lokalne javne prihode;
– vrši izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima vodi služebenu evidenciju;

Porez na imovinu

Prema članu 2.Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, broj: 26/2001…47/2013) porez na imovinu plaća se na nepokretnosti i to na:

1) pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari;

2) pravo zakupa stana ili stambene zgrade konstituisano u korist fizičkih lica, u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, odnosno socijalno stanovanje, odnosno zakonom kojim su uređene izbeglice, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme;

3) pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni režim građevinskog zemljišta;

4) pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

5) korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

6) državinu nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije određen;

7) državinu nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova;

8) državinu i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

 

Prema članu 6a Zakona o porezima na imovinu za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu, nepokretnosti se razvrstavaju u sledeće grupe odgovarajućih nepokretnosti:

 

1)građevinsko zemljište;

2) poljoprivredno zemljište;

3) šumsko zemljište;

4) stanovi;

5) kuće za stanovanje;

6) poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti;

7) garaže i garažna mesta.

Radi utvrđivanja poreza na imovinu  jedinica lokalne samouprave donosi akt o određivanja zona i najopremljenijih zona, akt o utvrđivanju prosečnih  cena odgovarajućih nepokretnosti u zonama, akt o utvrđivanjanju koeficijenata za nepokretnosti u zonama, odluku o visini stope amortizacije i odluku o visini stope poreza na imovinu

 

 

 

OBRASCI

  1. Potprilog
  2. Obrazac PPI-1
  3. PPI-2
  4. PRAVILNIK O POPUNJAVANJU PORESKE PRIJAVE PPI-1
  5. prilog1
  6. Prijava za isticanje firme

 

Odluke Skupštine opštine:

 

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula