Nakon izgradnje objekta investitor prilaže Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole, koji se može dobiti u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove br. Kancelarije ­­­­12 i/ili Opštinskom uslužnom centru.

Uz zahtev se podnosi:

  • Građevinska dozvola sa klauzulom pravosnažnosti (klauzulu pravosnažnosti se overava u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove br. Kancelarije 12)
  • Glavni projekat po kome je objekat izgrađen
  • Izveštaj o tehničkoj kontroli
  • Projekat izvedenog objekta ili glavni projekat potvrđen od strane izvođača radova i nadzornog organa da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju iz glavnog projekta,
  • Potvrda o usaglašenosti (Geodetski snimak temelja)
  • Geodetski snimak izvedenog stanja
  • Dokaz o uplati administrativne takse

Dodatni podaci o objektu su navedeni u zahtevu i odnose se na:

a) dispoziciju objekta na parceli
b) vrstu i namenu objekta
c) podatke o izvođaču radova
d) podatke o dokumentaciji
e) podatke o investitoru

  • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­300 dinara na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  • Opštinska administrativna taksa u iznosu od 1200 do 8000 dinara, u zavisnosti od namene i veličine objekta, na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

Detaljne informacije se mogu dobiti u kancelariji br. 12
TELEFON za informacije 012 / 280 – 121

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula