1. 1. INFORMACIJA O LOKACIJI
 2. 2. LOKACIJSKA DOZVOLA
 3. 3. GRAĐEVINSKA DOZVOLA
 4. 4. PRIJAVA IZVOĐENJA RADOVA
 5. 5. IZDAVANJE REŠENJA O ODOBRENJU IZGRADNJE OBJEKATA I IZVOĐENJE RADOVA ZA KOJE SE NE IZDAJE GRAĐEVINSKA DOZVOLA
 • Izgradnja pomoćnih objekata
 • Radovi na investicionom održavanju objekta
 • Radovi na uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom
 • Radovi na sanaciji i adaptaciji objekta
 • Radovi na tekućem održavanju objekta
 • Promena namene objekta, odnosno delova objekta, bez izvođenja radova
 • Promena namene objekta sa izvođenjem radova

‚6. IZJAVA O ZAVRŠETKU IZRADE TEMELJA

7. UPOTREBNA DOZVOLA

8. DOZVOLA O UKLANJANJU OBJEKTA

9. LEGALIZACIJA OBJEKATA

 • Naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole
 • Zahtev za legalizaciju pomoćnog objekta – naknadno izdavanje rešenja o prijavu radova za izgradnju pomoćnih objekata

10. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • Rešenje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
 • Rešenje za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Rešenje za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula