Potrebna dokumentacija:

 • zahtev za otkup društvenog stana
 • ugovor o korišćenju ili zakupu stana
 • dokaz o radnom stažu podnosioca zahteva i njegovog bračnog druga (rešenje o utvrđivanju prava na penziju, potvrda preduzeća ili ustanove, overena fotokopija radne knjižice)
 • u slučaju da se prilaže dokaz o radnom stažu umrlog bračnog druga potebno je priložiti i dokaz da se nije sklopio novi brak odnosno izvod iz MKR starosti do 6 meseci, izvod iz MKV
 • uverenje o prebivalištu za podnosioca zahteva i članove domaćinstva koji zajedno sa njim stanuju ili overenu fotokopiju lične karte
 • bodovnu listu stana
 • dokaz o eksproprijaciji stana (ukoliko otkupljeni stan je dobijen po osnovu eksproprijacije)
 • izjavu overenu od nadležnog suda da ne poseduje drugi odgovarajući stan
 • uverenje o državljanstvu

U slučaju da zahtev podnosi član domaćinstva nosioca stanarskog prava ili zakupca stana pored navedene dokumentacije prilaže sledeće: saglasnost nosioca stanarskog prava, odnosno zakupa stana da član porodičnog domaćinstva vrši otkup stana, overenu od nadležnog sudskog organa, dokaz o svojstvu člana porodičnog domaćinstva (izvod iz MKR, odnosno venčanih, akt o usvajanju).

  • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT) dinara na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  • Opštinska administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT) dinara, na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula