Rebalans usmeren na kapitalne investicije

Izvor (Reč naroda, 23. april 2014) Na maratonskoj sednici lokalnog parlamenta u Malom Crniću, koja je trajala nešto manje od šest časova, odbornici su usvojili prvi ovogodišnji rebalans budžeta i izveštaje o radu javnih preduzeća i ustanova. Predloženim izmenama

odluke o budžetu za 2014. godinu, preneta neutrošena sredstava iz prethodne godine uključuju se u budžet. Sredstva na podračunu za izvršenje budžeta na kraju 2013. godine iznosila su 90.130.069 dinara, od čega je postojećom odlukom već uključeno i raspoređeno za pokriće iskazanog deficita 40.656.829 dinara. To praktično znači da ovim rebalansom u prihodnu stranu budžeta treba uključiti preostali iznos od 49.474.240 dinara i isti rasporediti kroz rashode. Pored viška prihoda iz ranijih godina u prihodnu stranu budžeta, kao tekući prihod, uključeno je i 6 miliona dinara primljenih kapitalnih transfera viših nivoa vlasti, namenjenih završetku puta u Zaovi. Kao dodatna sredstva konsolidovanog računa trezora uključena su sredstva iz prograprikupljenih primenom Zakona o krivičnom postupku. U rashodnom delu budžeta 9.529.491 dinara sredstava namenskog karaktera raspoređuju se na sledeći način: za izradu projekata u oblasti vodosnabdevanja i odvođenje otpadnih voda 2.052.000 dinara, za podizanje novoa bezbednosti saobraćaja 3.578.960 dinara i 685.027 dinara za izradu projekata na domovima kulture u Kobilju, Zabrezi i okončanje radova na igralištu u Crljencu. Preostali deo viška sredstava nenamenskog karaktera od 39.944.749 dinara najvećim delom usmeren je za investiciona ulaganja u infrastrukturu, preko Direkcije za izgradnju i to: za kapitalno održavanje ili asfaltiranje ulica 21 milion dinara, za revitalizaciju i kapitalno održavanje objekata u mesnim zajednicama 13 miliona dinara i dodatnih milion dinara za opremanje bunara u Malom Crniću. Za tekuće rashode izdvojiće se dodatnih 500.000 dinara kao pomoć sportskim klubovima za popravke terena, 400.000 dinara za dotacije crkvenim zajednicama, milion dinara za dotacije nevladinim organizacijama, 600.000 dinara Turističkoj organizaciji, 3 miliona dinara za uređenje atarskih puteva i 300.000 dinara za učešće u projektima Komesarijata. Nakon ovih izmena planirani ukupni rashodi i izdaci buceta iznose 459.614.677 dinara, od čega iz sredstava budžeta treba da bude izdvojeno 383.545.987 dinara, dok iz dodatnih sredstava 76.618.690 dinara. Sada ukupna sredstva za investiciona ulaganja iznose 109 miliona dinara, uz dodatnih 61 milion dinara eventualnih transfera viših nivoa vlasti.

Budžet skoro u potpunosti izvršen

Većinom glasova usvojeni su izveštaji o radu Opštinskog veća, Opštinske uprave, Gradskog javnog pravobranilaštva i izvršenje budžeta opštine Malo Crniće za 2013. godinu. Bucet opštine ostvario je tokom prošle godine 284.625.301 dinara, ili 99,13 odsto u odnosu na plan, koji je iznosio 287.108.152 dinara, što je prema rečima šefa Odseka za bucet i trezor Siniše Radića, izuzetno veliko ostvarenje i vrlo retko se dešava. Pored toga, bucetski korisnici dodatno su prihodovali 30.269.363 dinara, tako da je konsolidovani račun trezora tokom prošle godine raspolagao sa ukupno 314.894.664 dinara. U strukturi prihoda najznačajnija sredstva bila su nenamenski transferi budžeta Republike sa učešćem od 70,13%, ili nepunih 200 miliona dinara. Pored toga, budžet je ostvario 2.767.358 dinara tekućih namenskih tranfera i 3.290.455 dinara kapitalnih namenskih transfera. Sa druge strane, ukupni rashodi i izdaci budžeta iznosili su 267.562.411 dinara, iz sredstava budžeta 240.320.969 dinara ili 72,18%, a iz dodatnih sredstava budžetskih korisnika 27.241.442 dinara. U nastavku sednice sa 20 glasova za, usvojen je izveštaj o poslovanju JKP Čistoća“, koje je proteklu godinu završilo pozitivno, sa iskazanim dobitkom od 300.000 dinara. I pored svih teškoća sa kojima se tokom godine susretalo preduzeće, od zastarelosti mehanizacije, pa do nedovoljnog broja izvršilaca, poslovnu godinu završili smo sa pozitivnim bilansom. Sve zatečene dugove iz prethodnih godina, u iznosu od 11 miliona dinara, uspeli smo da jednim delom reprogramiramo, a drugim delom isplatimo. Obaveze prema poveriocima u iznosu od 5.785.690 dinara u potpunosti smo izmirili, a dug prema PIO fondu od 4,8 miliona dinara reprogramirali na 24 rata. U 2013. godini za te namene izdvojili smo 1,6 miliona dinara, preduzeće čitave godine nije bilo u blokadi, plate i doprinosi su isplaćivani na vreme i završni račun je predat na vreme. Sve ovo pratio je Centar za ekonomske analize i na osnovu svih kretirijuma koje smo ispunili dobili smo sertifikat kao jedno od najuspešnijih preduzeća u Srbiji za 2013. godinu, kazao je direktor JKP ,Čistoća“ Miroslav Živojinović. Odbornici su dali zeleno svetlo na izveštaj Centra za socijalni rad o ostvarivanju proširenih prava u 2013. godinu, izveštaje o radu Biblioteke „Srboljub Mitić“, Turističke  organizacije, Doma zdravlja i Osnovne škole „Draža Marković Rođa“ Smoljinac.  Usvojene su izmene i dopune programa poslovanja Direkcije za izgradnju za 2014. godinu i jednoglasno su podržani planovi rada za tekuću godinu Doma zdravlja i osnovnih škola „Moša Pijade“ Malo Crniće, „Milisav Nikolić“ Boževac, „Đura Jakšić“ Toponica i „Draža Marković Rođa“ Smoljinac. Takođe, odbornici su usvojili Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2014. godinu, odluku o osnivanju službe za pomoć u kući pri Centru za socijalni rad, odluku o organizovanju vršenja pravne zaštite, prava i interesa građana opštine Malo Crniće i odluku o nepostojanju erozivnih područja. Podršku odbornika nisu dobili izveštaji o radu Centra za kulturu i osnovnih škola „Moša Pijade“, „Milisav Nikolić“ i .Đura Jakšić“. Šef odborničke grupe SNS Mališa Antonijević predložio je da se, na narednom zasedanju, promeni poslovnik o radu Skupštine opštine, te da se zbog uštede u budžetu smanji broj članova Opštinskog veća sa sadašnjih 11 na 5, kao i da oni ne prisustvuju skupštinskim zasedanjima.

Comments are closed.

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

informator o radu azuriran 11.7.2014

KZM na twiteru